นายพงษ์มณู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 มีนายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และปลูกจิตสำนึกแก่เด็ก เยาวชนให้เกิดความรัก หวงแหนศิลปะ ป้องกันตัวที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างไว้ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) รร.สวนเมี่ยงวิทยา รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รร.บางกล่าวพิทยาคม รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม รร.บ้านเนินทอง รร.วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) รร.ท่าทองพิทยาคม รร.วัดแหลมโพธิ์ และรร.พุทธชินราชพิทยา
โดยนางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม วันที่ 16 ธันวาคม 2565